ĐỊA LI 10

Book cover image
ĐỊA LI 10
Author
Category
Book Content Language
Published year
2010
Accessible book producer
ISBN
894398000590
Book description

PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương I: Bản đồ

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương I: Bản đồ
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
CHƯƠNG II: VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (tiếp theo)
CHƯƠNG III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất
Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái đất
Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới