ĐỊA LÍ 7

Book cover image
ĐIA LÍ 7
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
978-604-0-00090-3
Sơ lược sách

MỤC LỤC SÁCH

PHẦN MỘT: Phần một . THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Bài 1: Dân số

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần hai. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ
Chương I - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Chương II - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa          

Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Chương III - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Bài 19: Môi trường hoang mạc

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương IV - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

Bài 21: Môi trường đới lạnh

Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương V - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Bài 23: Môi trường vùng núi

Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương VI. CHÂU PHI

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (Tiếp theo)

Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo)

Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)

Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi 

Chương VII - CHÂU MĨ

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)

Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)

Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-det

Chương VIII - CHÂU NAM CỰC

Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới

Chương IX - CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương X - CHÂU ÂU

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)

Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

Bài 55: Kinh tế châu Âu  

Bài 56: Khu vực Bắc Âu  

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58: Khu vực Nam Âu

Bài 59: Khu vực Đông Âu

Bài 60: Liên minh châu Âu

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu