HỒ QUÝ LY VÀ THÀNH TÂY ĐÔ

Subject
Book Content Language
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

HỒ QUÝ LY VÀ THÀNH TÂY ĐÔ
Kể chuyện lịch sử Việt Nam
Phạm Hoàng Mạnh Hà (Chủ biên)
Vài lời ngỏ
Chương 1: Lê Quý Ly
Chương 2: Hồ Quý Ly (Phần A)
Chương 2: Hồ Quý Ly (Phần B)
Chương 3: Từ cung Bảo Thanh đến thành Tây Đô
Chương 4: Thành Tây Đô
Chương 5: Quá trình xây dựng thành Tây Đô
Chương 6: Giá trị lịch sử, văn hóa - nghệ thuật của thành Tây Đô
Chương 7: Hồ Quý Ly với thành Tây Đô
Phụ lục
Lời cảm ơn