LỊCH SỬ 7

Book cover image
LỊCH SỬ 7
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2016
Accessible book producer
ISBN
978-604-0-00089-7
Sơ lược sách

MỤC LỤC SÁCH

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17: Ôn tập chương I và chương II

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)

Bài 21: Ôn tập chương IV

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

Bài 22: Sự suy yếu của nnư phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25: Phong trào Tây Sơn

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30: Tổng kết