Mạnh Tử

Book cover image
Ảnh bìa: Mạnh Tử
Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
1996
Book formats
Accessible book producer
Book description

            Vài lời thưa trước

            Chương 1: Thời đại

            Chương 2: Đời sống – Hoạt động chính trị

            Chương 3: Dạy học và viết sách

            Chương 4: Muốn thành một á thánh nối nghiệp Khổng tử

            Chương 5: Tư tưởng chính trị

            Chương 6: Tư tưởng kinh tế và xã hội

            Dưỡng dân và giáo dân

            Không vô cớ gây chiến

            Lạc ưu dĩ thiên hạ

            Chương 7: Tính thiện

            Chương 8: Tồn tâm – Dưỡng tính – Luyện khí

            Chương 9: Tư cách và tài năng

            Tính tình và tư cách

            Tài năng

            Bản dịch (trích Lương Huệ vương, thượng)

            Đọc thêm

            Mạnh tử (trích trong bộ Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê)

            Truyện người nước Tề có hai vợ

            Một số danh ngôn trong sách Mạnh tử