Những Chuyện Ngoại Giao Nổi Tiếng

Subject
Book Content Language
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Sách có những nội dung sau:
Chuyện Mị Châu – Trọng Thủy
Nam phương mạnh hay Bắc phương mạnh
Đại Việt không phải là gi
Trạng nguyên họa thơ bèo
Đầu tôi chưa rơi
Thà làm ma đất Nam không làm vương đất Bắc
Tay không vào trại giặc
Nhà Lý đòi đất
Nhà Trần dùng ngoại giao đẩy lùi chiến tranh