VÕ NGUYÊN GIÁP HAY CUỘC CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2014
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Chương 1: Ngọn núi lửa phủ tuyết
Chương 2: Bắt liên lạc với Hồ Chí Minh
Chương 3: Làm chủ Hà Nội
Chương 4: Giữa hòa bình và chiến tranh
Chương 5: Một đội quân ra đời
Chương 6: Chiến tranh nhân dân
Chương 7: Nhà mác xít và lịch sử
Chương 8: Đông Dương trong cuộc chiến
Chương 9: Điện Biên Phủ trận chiến bảo vệ xứ Thái
Chương 10: Hòa bình lập lại
Chương 11: Cuộc nam tiến
Chương 12: Nhạc trưởng bí mật
Chương 13: Đường mòn Hồ Chí Minh
Chương 14: Khe xanh và cuộc tấn công tết mậu thân 1968
Chương 15: 15 triệu du kích
Chương 16: Năm nhăm tí 1972
Lời cám ơn