GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Subject
Book Content Language
Published year
2006
Accessible book producer
Book description
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 4. QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 5.  HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 6. QUAN HỆ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 7. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
CHƯƠNG 8. PHÁP CHẾ
CHƯƠNG 9. Ý THỨC PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 10. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM