BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI

Book cover image
BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2010
Accessible book producer
ISBN
8934980004838
Sơ lược sách

Tuần 19:

- Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)

- Nghĩa của câu

- Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20:

- Hầu trời

- Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

- Vội vàng

- Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22:

- Tràng Giang

- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 23:

- Đây thôn Vĩ Dạ

- Chiều tối (Mộ)

Tuần 24:

- Từ ấy

- Đọc thêm: Lai Tân

- Đọc thêm: Nhớ đồng

- Đọc thêm: Tương tư

- Đọc thêm: Chiều xuân

- Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25:

- Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

- Trả bài làm văn số 6

Tuần 26:

- Tôi yêu em

- Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn)

- Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27:

- Người trong bao

- Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28:

- Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

- Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29:

- Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

- Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tuần 30:

- Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

- Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31:

- Một thời đại trong thi ca (trích)

- Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32:

- Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33:

- Ôn tập phần Văn học

- Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34:

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

- Ôn tập phần Làm văn

Tuần 35:

- Kiểm tra tồng hợp cuối năm

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Bảng tra cứu từ Hán Việt