BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12

Book cover image
BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12
Author
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2014
Accessible book producer
Sơ lược sách

BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12

 • CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
  • Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  • Bài 2. Cực trị của hàm số
  • Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  • Bài 4. Đường tiệm cận
  • Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
  • Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
  • Bài 1. Lũy thừa
  • Bài 2. Hàm số lũy thừa
  • Bài 3. Lôgarit
  • Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
  • Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
  • Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
  • Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
 • CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1.Nguyên hàm
  • Bài 2. Tích phân
  • Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
  • Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Giải Tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
 • CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
  • Bài 1. Số phức
  • Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
  • Bài 3. Phép chia số phức
  • Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
  • Ôn tập Chương IV - Số phức
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM