BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI

Book cover image
BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI
Author
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2008
Accessible book producer
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
  • Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
  • Bài 2. Bảng \"tần số\" các giá trị của dấu hiệu
  • Bài 3. Biểu đồ
  • Bài 4. Số trung bình cộng
  • Ôn tập chương III: Thống kê
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 7
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7
 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  • Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
  • Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
  • Bài 3. Đơn thức
  • Bài 4. Đơn thức đồng dạng
  • Bài 5. Đa thức
  • Bài 6. Cộng, trừ đa thức
  • Bài 7. Đa thức một biến
  • Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến
  • Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến
  • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
  • Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số 7
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
  • Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc
  • Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 7
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 7
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 7
  • Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7
  • Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 7
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 7