ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Book cover image
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2010
Accessible book producer
ISBN
8934980005668
Sơ lược sách

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH - TOÁN 11

 • CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
  • Bài 1. Hàm số lượng giác
  • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
  • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
  • Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
 • CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT
  • Bài 1. Quy tắc đếm
  • Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
  • Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
  • Bài 4. Phép thử và biến cố
  • Bài 5. Xác suất và biến cố
  • Ôn tập chương II - Tổ hợp - Xác suất
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
 • CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
  • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
  • Bài 2. Dãy số
  • Bài 3. Cấp số cộng
  • Bài 4. Cấp số nhân
  • Ôn tập chương III - Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số và giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số và Giải tích 11
 • CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN
  • Bài 1. Giới hạn của dãy số
  • Bài 2. Giới hạn của hàm số
  • Bài 3. Hàm số liên tục
  • Ôn tập chương IV - Giới hạn
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11
 • CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM
  • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
  • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
  • Bài 4. Vi phân
  • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
  • Ôn tập chương V - Đạo hàm
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11