GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG - ms 804

Author
Subject
Book Content Language
Publisher
Accessible book producer
Sơ lược sách

PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG
1.    Nguồn gốc của phương pháp TĐCS.
2.    Phương pháp tác động cột sống chữa được những bệnh gì?
3.    Đặc điểm của phương pháp tác động cột sống Việt Nam
PHẦN I
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP TĐCS
A. CỘT SỐNG
I. Cấu tạo.
II. Hình thái cột sống không bình thường:
III. Đặc tính của đốt sống không bình thường:
B. LỚP CƠ
I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ:
II. ĐẶC ĐIỂM VÀ HÌNH THÁI LỚP CƠ TRÊN ĐỐT SỐNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG:
III. ĐẶC TÍNH CỦA LỚP CƠ:
C. NHIỆT ĐỘ DA
I. NHIỆT ĐỘ DA Ở CƠ THỂ BÌNH THƯỜNG:
II. NHIỆT Độ DA THAY ĐỔI DO TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ:
III. ĐẶC TÍNH CỦA NHIỆT ĐỘ DA
D. CẢM GIÁC.
I. PHÂN BIỆT CẢM GIÁC ĐAU TRÊN CỘT SỐNG
II. ỨNG ĐỤNG CẢM GIÁC ĐAU TRONG CHẨN VÀ TRỊ BỆNH
PHẦN II
PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
II. PHÂN BIỆT CÁC THỂ.
III. HÌNH THÁI LOẠI VÀ THỂ TRÊN CÁC ĐỐT SỐNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG
PHẦN III
CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, THỦ THUẬT CHẨN.
A. CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN BỆNH
I - NGUYÊN TẮC ĐỐI XỨNG.
II. NGUYÊN TẮC HƯNG PHẤN VÀ ỨC CHẾ.
III. NGUYÊN TẮC ĐỊNH KHU, ĐỊNH ĐIỂM
B. CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁM BỆNH, CHẨN BỆNH
I. PHƯƠNG THỨC ĐỘNG HÌNH
II. PHƯƠNG THỨC ĐỐI ĐỘNG
III. PHƯƠNG THỨC CO CƠ TƯƠNG ỨNG
IV. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TƯ THẾ
I. THỦ THUẬT ÁP.
II. THỦ THUẬT VUỐT
III. THỦ THUẬT ẤN
IV. THỦ THUẬT VÊ
PHẦN IV
CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC CHỮA BỆNH
A. CÁC NGUYÊN TẮC CHỮA BỆNH
I. NGUYÊN TẮC TẠO SÓNG CẢM GIÁC:
II. NGUYÊN TẮC ĐỊNH LỰC
III. NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG
IV: NGUYÊN TẮC ĐỊNH LƯỢNG
V. NGUYÊN TẮC ĐIỀU NHIỆT
B. CÁC PHƯƠNG THỨC CHỮA BỆNH
I. PHƯƠNG THỨC NÉN
II. PHƯƠNG THỨC SÓNG
III. PHƯƠNG THỨC ĐƠN CHỈNH VÀ SONG CHỈNH
IV. PHƯƠNG THỨC VI CHỈNH
C. CÁC THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
I. THỦ THUẬT ĐẨY
II. THỦ THUẬT XOAY
III. THỦ THUẬT BẬT
IV. THỦ THUẬT RUNG
V. THỦ THUẬT BỈ
VI. THỦ THUẬT LÁCH