Chấp nhận cuộc đời.

Author
Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Do Nguyễn Hiến Lê lượt dịch.
 Cư xử với thanh niên
Thái độ đàng hoàng
Đừng nói dối
 có nên quan tâm lời dị nghị của thiên hạ
Cứ bình tĩnh
Làm thinh
Lòng biết ơn
Sống thì phải tập từ bỏ
Lòng trắc ẩn
Nên làm một chú thợ may chính hiệu
Lời cảm ơn