GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Book cover image
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
Subject
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
Sơ lược sách
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
PHẦN 2. TÂM LÝ NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CHƯƠNG 4. Ê-KÍP LÃNH ĐẠO
CHƯƠNG 5. PHONG CÁCH VÀ UY TÍN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ
CHƯƠNG 6. CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ
CHƯƠNG 7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các liên kết tải sách

Chương 1    |    Chương 2    |    Chương 3-1    |    Chương 3-2    |    Chương 4    |    Chương 5-1    |    Chương 5-2    |    Chương 6-1    |    Chương 6-2    |    Chương 7    |    Ebook.chm    |    Nghệ toàn bộ