Ernest Van De Velde

Page 52 - Methode Rose Level 6

52-1 từ bài 1 - 3 có 1 part

bài 1 gồm có 8 ô nhịp

bài 2 gồm có 9 ô nhịp

bài 3 gồm có 16 ô nhịp

52-2 thừ bài 4 - 5 có 2 part

bài 4 gồm có 6 ô nhịp

bài 5 gồm có 8 ô nhịp

52-3 từ bài 6 - 7 có 1 part

bài 6 gồm có 16 ô nhịp

bài 7 gồm có 10 ô nhịp