Kheruvimskaya pyesn (Cherubic Hymn, "Izhe kherumivi"), Opus 41, No. 6 (1 of several settings) - Pyotr Ilyich Tchaikovsky