methode rose trang 6

Instrument type(s)
Number of parts(s)
Format(s)

Trang 6 của sách Methode rose

Gồm 11 bài tập nhỏ

bài 1 và 2 gồm 6 ô nhịp

các bài còn lại mỗi bài 8 ô nhịp

Music sheet files