Page 22 - Methode Rose Level 3

Instrument type(s)
Number of parts(s)
Format(s)

Bài tập từ bài 1 - 2 mỗi bài có 8 ô nhịp

Bài luyện từ 3 - 5 có 2 bè

bài 3 - 4 mỗi bài có 16 ô nhịp

bài 5 có 8 ô nhịp

Music sheet files