Page 28 - Methode Rose level 4

Instrument type(s)
Number of parts(s)
Format(s)

Phần giới thiệu về nốt móc A, B, C, D

có 5 bài

Bài 1 - 4 có 1 parts

Bài 1 gồm 8 ô nhịp

Bài 2 gồm 9 ô nhịp

Bài 3 gồm 8 ô nhịp

Bài 4 gồm 7 ô nhịp

Bài 5 có 2 parts gồm 16 ô nhịp

Music sheet files