Page 30 - Methode Rose Level 4

Instrument type(s)
Number of parts(s)
Format(s)

Bài tập từ 1 - 3 mỗi bài gồm có 8 ô nhịp

Bài luyện từ 4 - 6 có 2 parts

Bài 4 gồm 10 ô nhịp

Bài 5 gồm 8 ô nhịp

Bài 6 gồm 11 ô nhịp

 

Music sheet files