Tannhaüser, Gesang der Älteren Pilger (Pilgrim's choir)