Lý Luận Văn Học (MS-253)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2003
Book formats
Accessible book producer
Book description

Phần một. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG

Chương I - Nghệ thuật và đời sống xã hội (Phạm Thành Hưng biên soạn).

Chương II - Nghệ thuật - Một hình thái ý thức xã hội đặc thù (Trần Khánh Thành biên soạn).

Chương III - Thế giới quan và sáng tác văn học (Phạm Thành Hưng biên soạn).

Chương IV - Chức năng văn học (Phạm Thành Hưng biên soạn).

Chương V - Tính nhân dân, tính dân tộc của văn học (Phạm Quang Long biên soạn).

Chương VI - Văn học là một loại hình nghệ thuật (Trần Khánh Thành biên soạn).

Chương VII -Nhà văn và quá trình sáng tác (Trần Khánh Thành biên soạn).

Phần hai. TÁC PHẨM VĂN HỌC (Đoàn Đức Phương biên soạn)

Chương I - Tác phẩm văn học là một chỉnh thể thẩm mĩ.

Chương II - Đề tài, chủ đề và tư tưởng tác phẩm.

Chương III - Nhân vật và tính cách.

Chương IV - Cốt truyện và kết cấu.

Chương V - Ngôn ngữ trong tác phẩm văn học.

Phần ba. LOẠI THỂ VĂN HỌC

Chương I – Thơ (Hà Minh Đức biên soạn).

Chương II - Tiểu thuyết (Lí Hoài Thu biên soạn).

Chương III - Kịch (Lí Hoài Thu biên soạn).

Chương IV - Các thể kí văn học (Hà Minh Đức biên soạn).

Phần bốn. PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC, TRÀO LƯU VÀ TRƯỜNG PHÁI VĂN HỌC(Đỗ Văn Khang biên soạn)

Chương I - Khái niệm chung về phương pháp sáng tác.

Chương II - Mối quan hệ giữa phương pháp sáng tác, khuynh hướng, trào lưu và trường phái văn học. Khái niệm “kiểu sáng tác”.

Chương III - Các phương pháp sáng tác quan trọng trong lịch sử văn học.

Phụ trương

THI PHÁP HỌC (Nguyễn Văn Nam biên soạn).