Cơ Cấu Ngữ Âm Tiếng Việt (MS-233)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
1998
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

I. Khái niệm chung về chữ viết

1. Chức năng của chữ viết

2. Các hệ thống chữ viết

II. Chữ quốc ngữ

1. Sự ra đời của chữ quốc ngữ

2. Đặc điểm của chữ quốc ngữ

3. Những bất hợp lý của chữ quốc ngữ

III. Chính tả

1. Các nguyên tắc chính tả cơ bản

2. Hệ thống âm vị tiếng Việt và sự thể hiện trên chữ viết

IV. Những qui định về chính tả tiếng Việt

1. Về những từ tiếng Việt mà hiện nay chính tả chưa thống nhất

2. Vấn đề tên riêng