Giáo Trình Nhập Môn Công Tác Xã Hội (MS-179)

Subject
Book Content Language
Published year
2011
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1: CÔNG TÁC XÃ HỘI LÀ MỘT KHOA HỌC

1. Khái niệm Công tác Xã hội

2. Các cấp độ của Công tác Xã hội

3. Phân biệt Công tác Xã hội với Công tác từ thiện, Cứu trợ xã hội, Bảo đảm xã hội

4. Quan hệ giữa Công tác Xã hội với một số ngành khoa học xã hội khác

5. Mục đích và chức năng của Công tác Xã hội

6. Vài nét về sụ ra đời của Công tác Xã hội

Câu hỏi ôn tập chương 1

Chương 2: NỀN TẢNG KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Nền tảng lý thuyết của Công tác Xã hội

2. Các quan điểm giá trị, nguyên tắc và quy chuẩn đạo đức ngành Công tác Xã hội

3. Phương pháp Công tác Xã hội

Câu hỏi ôn tập chương 2

Chương 3: CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

1. Công tác Xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

2. Công tác Xã hội với những người khuyết tật

3. Người cao tuổi

4. Công tác Xã hội với người nghiện ma tuý

Câu hỏi ôn tập chương 3