Yếu Tố Sinh Học Và Yếu Tố Xã Hội Trong Sự Phát Triển Tâm Lý Người (MS-414)

Subject
Book Content Language
Published year
1999
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương I. Con người một chỉnh thể sinh học - xã hội

1. Khái niệm yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong con người

2. Vị trí của yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong chỉnh thể con người sinh học - xã hội

3. Mối liên hệ giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong con người

Chương II. Cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý

1. Quá trình phát triển của hệ thần kinh và sự xuất hiện các hiện tượng tâm lý

2. Cơ chế sinh lý thần kinh và sự vận hành của các quá trình tâm lý

3. Học thuyết phản xạ: yếu tố sinh lý và yếu tố tâm lý.

4. Tác động của các quá trình tâm lý đối với các đặc điểm sinh lý của cá thể

Chương III. Đặc điểm sinh lý và đặc điểm tâm lý của nhân cách

1. Đặc điểm sinh lý thần kinh và đặc điểm khí chất

2. Đặc điểm sinh lý và tính cách

3. Đặc điểm sinh lý và sự phát triển năng lực

4. Đặc điểm sinh lý và một số đặc điểm tâm lý khác

Chương IV. Từ một thực thể sinh học - xã hội con người trở thành một nhân cách

1. Đặc điểm chung về sự phát triển tâm lý trẻ

2. Hoạt động với tư cách là phương thức phát triển tâm lý và nhân cách của con người

3. Giao tiếp với quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của con người

4. Ý thức - trình độ phát triển cao nhất của tâm lý người