Hỏi Đáp Pháp Luật Đại Cương (MS-174)

Subject
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần I: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Nhà nước và Pháp luật đại cương là gì?

Câu 2: Nguồn gốc xuất hiện của nhà nước là gì?

Câu 3: Khi nào xã hội loài người không cần đến Nhà nước?

Câu 4: Các hình thức cơ bản sự ra đời của nhà nước trong lịch sử?

Câu 5: Nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội Việt Nam hình thành như thế nào?

Câu 6: Khái niệm và bản chất của nhà nước?

Câu 7: Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà nước?

Câu 8: Trình bày những chức năng của nhà nước?

Câu 9: Kiểu nhà nước là gì? Trong xã hội loài người có mấy kiểu nhà nước?

Câu 10: Trình bày những đặc trưng cơ bản và bản chất của kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ

Câu 11: Trình bày bản chất và những đặc trưng cơ bản của kiểu nhà nước phong kiến

Câu 12: Trình bày bản chất và những đặc trưng cơ bản của kiểu nhà nước tư sản

Câu 13: Hình thức nhà nước?

Câu 14: Hình thức chính thể là gì?

Câu 15: Trình bày hình thức cấu trúc nhà nước?

Câu 16: Chế độ chính trị là gì?

Câu 17: Trình bày hình thức nhà nước chiếm hữu nô lệ?

Câu 18: Trinh bày hình thức nhà nước phong kiến?

Câu 19: Trình bày hình thức nhà nước tư sản?

Câu 20: Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước với hình thức nhà nước được thể hiện ở mặt nào?

Câu 21: Phân tích hình thức chính thể Nhà nước XHCN?

Câu 22: Trình bày hình thức cấu trúc Nhà nước XHCN? Liên hệ ở Việt Nam?

Câu 23: Việc tổ chức và thực hiện chế độ chính trị ở Việt Nam như thế nào?

Câu 24: Các yếu tố cấu thành hình thức Nhà nước tư sản?

Câu 25: Trình bày mô hình bộ máy nhà nước chủ nô?

Câu 26: Bộ máy Nhà nước phong kiến Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Câu 27: Bộ máy nhà nước Tư sản được tổ chức như thế nào?

Câu 28: Trình bày bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Câu 29: Nội dung của nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Câu 30: Trình bày cơ cấu tổ chức Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam?

Câu 31: Trình bày chức năng, quyền hạn của Quốc hội?

Câu 32: Trình bày chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp?

Câu 33: Trình bày nhiệm vụ của Chủ tịch nước?

Câu 34: Tnnh bày cơ cấu, nhiệm vụ của Chính phủ?

Câu 35: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp?

Câu 36: Trinh bày nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân các cấp?

Câu 37: Trình bày chức năng, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân?

Câu 38: Tnnh bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam?

Câu 39: Mô hình hoá vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị?

Câu 40: Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền?

Câu 41: Nội dung cơ bản của vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là gì?

Phần II: Những vấn đề chung về pháp luật

Câu 42: Khái niệm về pháp luật?. Nguồn gốc hình thành của pháp luật?

Câu 43: Trình bày bản chất của pháp luật?

Câu 44: Tnnh bày chức năng của pháp luật?

Câu 45: Phân tích các thuộc tính của pháp luật?

Câu 46: Mối quan hệ giữa pháp luật và các hiện tượng xã hội khác được thể hiện như thế nào?

Câu 47: Trình bày khái niệm hình thức pháp luật?

Câu 48: Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật?

Câu 49: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam?

Câu 50: Trình bày hiệu lực của quy phạm pháp luật?

Câu 51: Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật?

Câu 52: Trình bày cấu trúc của quy phạm pháp luật?

Câu 53: Quy phạm pháp luật được phân loại như thế nào?

Câu 54: Trình bày sự khác nhau giữa quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác?

Câu 55: Khái niệm, đặc điểm các loại quan hệ pháp luật?

Câu 56: Nêu khái niệm và các loại chủ thể quan hệ pháp luật?

Câu 57: Quan hệ pháp luật gồm những nội dung gì?

Câu 58: Trình bày các kiểu pháp luật trong lịch sử.

Câu 59: Bản chất và đặc điểm của pháp luật chiếm hữu nô lệ?

Câu 60: Bản chất và đặc điểm của pháp luật phong kiến?

Câu 61: Bản chất và đặc trưng cơ bản của pháp luật tư sản?

Câu 62: Bản chất và đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Câu 63: Trình bày vai trò của pháp luật Việt Nam và những khuynh hướng phát triển?…

Câu 64: Trình bày các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa?

Câu 65: Trình bày ý thức pháp luật, đặc điểm của ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chức năng của ý thức pháp luật?

Câu 66: Nêu các bộ phận cấu thành ý thức pháp luật?

Câu 67: Thế nào là pháp chế xã hội chủ nghĩa?

Câu 68: Những yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa gồm nội dung nào?

Câu 69: Trình bày trật tự pháp luật?

Câu 70: Phân biệt trật tự pháp luật và pháp chế?

Câu 71: Các bảo đảm đối với pháp chế và trật tự pháp luật là gì?

Câu 72: Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật?

Câu 73: Vi phạm pháp luật là gì? Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật?

Câu 74: Thế nào là trách nhiệm pháp lý?

Câu 75: Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả trách nhiệm pháp lý?

Câu 76: Phân biệt áp dụng pháp luật với các hình thức thực hiện pháp luật khác?

Câu 77: Sự kiện pháp lý là gì?