Kỹ Thuật Lớp 11 - Trồng Trọt

Category
Publisher
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

CHƯƠNG I: ĐẤT TRỒNG VÀ PHÂN BÓN

Bài 1. Khái niệm về đất trồng

Bài 2. Thành phần và tính chất của đất

Bài 3. Thực hành: Xác định độ chua của đất

Bài 4. Biện pháp cải tạo một số loại đất trồng ở Việt Nam

Bài 5. Mối quan hệ giữa đất, phân bón và cây trồng

Bài 6. Tính chất, đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học

Bài 7. Thực hành: Nhận dạng các loại phân hóa học

Bài 8. Tính chất, đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ

CHƯƠNG II: GIỐNG CÂY TRỒNG

Bài 9. Khái niệm về giống cây trồng và vật liệu khởi đầu

Bài 10. Chọn lọc giống cây trồng

Bài 11. Lai giống cây trồng

Bài 12. Phương pháp tạo giống đột biến

Bài 13. Công tác sản xuất giống cây trồng

Bài 14. Nhập nội giống cây trồng

Bài 15. Thực hành: Phương pháp thụ phấn cho cây trồng

CHƯƠNG III: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

Bài 16. Tác hại của sâu, bệnh và vị trí của công tác bảo vệ cây trồng

Bài 17. Sâu hại cây trồng

Bài 18. Bệnh hại cây trồng

Bài 19. Phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 20. Thuốc hóa học phòng trừ sâu, bệnh

Bài 21. Thuốc hóa học phòng trừ sâu, bệnh (tiếp theo)

Bài 22. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu hại cây trồng

Bài 23. Thực hành: Nhận biết một số bệnh hại cây trồng

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM TRỒNG TRỌT

Bài 24. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc thí nghiệm

Bài 25. Phương pháp bố trí, theo dõi, tổng kết thí nghiệm

CHƯƠNG V: HẠ GIÁ THÀNH TRONG SẢN XUẤT

Bài 16. Hạ giá thành trong sản xuất trồng trọt