Chuyên Đề Triết Học - Dùng Cho Học Viên Cao Học

Book Content Language
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chuyên đề 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

Chuyên đề 2. Phép biện chứng duy vật – phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

Chuyên đề 3. Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chuyên đề 4. Lí luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chuyên đề 5. Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chuyên đề 6. Lí luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền

Chuyên đề 7. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay