Nghiên Cứu Giá Trị Nhân Cách Theo Phương Pháp NEO-PI-R (MS-87)

Subject
Published year
2007
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Chương II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. TRẮC NGHIỆM ĐIỀU TRA NHÂN CÁCH NEO PI-R

B. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN SÂU

C. ĐIỀU TRA GIÁ TRỊ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

D. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGHIỆM THỂ VÀ ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA

E. CÁCH TÍNH (XỬ LÝ SỐ LIỆU)

Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

A. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH QUA TRẮC NGHIỆM

B. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH QUA PHỎNG VẤN SÂU

C. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Chương IV: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ