Các Vấn Đề Chung Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-80)

Subject
Published year
0
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1: NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

Bài 1: Giáo dục thể lực cho trẻ em tuổi mầm non

Bài 2: Giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non

Bài 3: Giáo dục đạo đức cho trẻ em mầm non

Bài 4: Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em mầm non

Bài 5: Giáo dục lao động cho trẻ em tuổi mầm non

Chương 2: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON