Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-07)

Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

Chương 1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1911 - 193O)

Chương 2: Lãnh đạo giành chính quyền (1930 - 1945)

PHẦN THỨ HAI: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI (1945 - 1975)

Chương 3: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9/1945 - 12/1946)

Chương 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 – 20/7/1954)

Chương 5: Mở đầu sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954 - 1960)

Chương 6: Xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đánh tháng ba chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ (196l - 1972)

Chương 7: Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà (1973 - 1975)

PHẦN THỨ BA: ĐƯA CẢ NƯỚC QÚA ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1975 - 2000)

Chương 8: Tìm tòi con đường thích hợp đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

Chương 9: Thực hiện đường lối đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 - 2000)