Hình Học 12

Subject
Category
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

CHƯƠNG I - PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1. Hệ tọa độ. Tọa độ của vectơ và của điểm  

2. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng. Phương trình tổng quát của đường thẳng   

3. vectơ chỉ phương của đường thẳng. Phương trình tham số của đường thẳng 

4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Chùm đường thẳng

5. Góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

6. Đường tròn       

7. Elíp         

8. Hypebol    

9. Parabol     

10. Về các đường conic

11. Đường chuẩn của các đường conic         

12. Phương trình tiếp tuyến của đường conic          

Bài tập ôn chương I          

CHƯƠNG II - PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. vectơ vá các phép toán vectơ trong không gian

2. Hệ tọa độ Đecac vuông góc trong không gian. Tọa độ của vectơ và của điểm 

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng. Tích có hướng của hai vectơ và áp dụng 

4. Phương trình tổng quát của mặt phẳng 

5. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng. Chùm mặt phẳng     

6. Phương trình của đường thẳng      

7. Vị trí tương đối của các đường thẳng và các mặt phẳng         

8. Khoảng cách    

9. Góc        

10. Phương trình mặt cầu  

Bài tập ôn chương II