Hóa Học 9

Subject
Category
Publisher
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1 (1 tiết): Tính chất hóa học của oxit - Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2 (2 tiết): Một số oxit quan trọng

Bài 3 (1 tiết): Tính chất hóa học của axit

Bài 4 (2 tiết): Một số axit quan trọng

Bài 5 (1 tiết): Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6 (1 tiết): Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7 (1 tiết): Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8 (2 tiết): Một số bazơ quan trọng

Bài 9 (1 tiết): Tính chất hóa học của muối

Bài 10 (1 tiết): Một số muối quan trọng

Bài 11 (1 tiết): Phân bón hóa học

Bài 12 (1 tiết): Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13 (1 tiết): Luyện tập chương 1 - Các loại hợp chất vô cơ

Bài 14 (1 tiết): Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Chương 2. KIM LOẠI

Bài 15 (1 tiết): Tính chất vật lí của kim loại

Bài 16 (1 tiết): Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17 (1 tiết): Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 18 (1 tiết): Nhôm

Bài 19 (1 tiết): Sắt

Bài 20 (1 tiết): Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 21 (1 tiết): Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 22 (1 tiết): Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 23 (1 tiết): Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 24 (1 tiết): Ôn tập học kì 1

Chương 3. PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 25 (1 tiết): Tính chất của phi kim

Bài 26 (2 tiết): Clo

Bài 27 (1 tiết): Cacbon

Bài 28 (1 tiết): Các oxit của cacbon

Bài 29 (1 tiết): Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 30 (1 tiết): Silic. Công nghiệp silicat

Bài 31 (2 tiết): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 32 (1 tiết): Luyện tập chương 3 - Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 33 (1 tiết): Thực hành - Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương 4. HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bài 34 (1 tiết): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 35 (1 tiết): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 36 (1 tiết): Metan      

Bài 37 (1 tiết): Etilen       

Bài 38 (1 tiết): Axetilen

Bài 39 (1 tiết): Benzen

Bài 40 (1 tiết): Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 41 (1 tiết): Nhiên liệu

Bài 42 (1 tiết): Luyện tập chương 4 - Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Bài 43 (1 tiết): Thực hành - Tính chất của hiđrocacbon

Chương 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bài 44 (1 tiết): Rượu etylic

Bài 45 (2 tiết): Axit axetic

Bài 46 (1 tiết): Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 47 (1 tiết): Chất béo

Bài 48 (1 tiết): Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 49 (1 tiết): Thực hành - Tính chất của rượu và axit    

Bài 50 (1 tiết): Glucozơ   

Bài 51 (1 tiết): Saccarozơ

Bài 52 (1 tiết): Tinh bột và xenlulozơ  

Bài 53 (1 tiết): Protein

Bài 54 (2 tiết): Polime

Bài 55 (1 tiết): Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 56 (2 tiết): Ôn tập cuối năm