Toán 6 - Tập I

Subject
Category
Book Content Language
Publisher
Published year
2005
Accessible book producer
Sơ lược sách

PHẦN SỐ HỌC

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Ghi số tự nhiên

Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bài 6. Phép trừ và phép chia

Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 13. Ước và bội

Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 16. Ước chung và bội chung

Bài 17. Ước chung lớn nhất

Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập chương I

Chương II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Làm quen với số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 7. Phép trừ hai số nguyên

Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9. Quy tắc chuyển vế

Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài 12. Tính chất của phép nhân

Bài 13. Bội và ước của một số nguyên

Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. ĐOẠN THẲNG

Bài 1. Điểm, đường thẳng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng

Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng

Bài 5. Tia

Bài 6. Đoạn thẳng

Bài 7. Độ dài đoạn thẳng

Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng