Công Tác Xã Hội Với Người Khuyết Tật (MS 717)

Author
Subject
Publisher
Published year
0
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

I. TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI TÀN TẬT

1. Các khái niệm về người khuyết tật

2. Các tiêu chí phân loại người khuyết tật 

3. Hiện trạng người khuyết tật tại Việt Nam

II. MỘT SỐ LĨNH Vực CÔNG TÁC XÃ HỘI với NGƯỜI TÀN TẬT

1. Cơ sở pháp lý của việc bảo vệ người tàn tật 

2. Công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tàn tật 

3. Công tác giáo dục cho trẻ tàn tật 

4. Phục hồi xã hội cho người tàn tật 

5. Chức năng của Công tác xã hội trong lĩnh vực tàn tật