Ngay Cả Buffeett Cũng Không Hoàn Hảo (MS 647)

Subject
Published year
2011
Book formats
Accessible book producer
Book description

Lời tựa

Giới thiệu    

Chương 1. Một BUFFETT mới của “đa dạng hóa”?

Chương 2.   Một BUFFETT bị định  giá thấp

Chương 3.   Giá trị cho dài hạn,  tăng trưởng cho ngắn  hạn

Chương 4.   Đừng bao giờ kết hôn  với cổ phiếu

Chương 5.   Mục tiêu thu mua của BUFFETT

Chương 6.   Khi các khoản đầu tư “tốt” trở thành kém

Chương 7.   Sự cai quản  và người kế nghiệp  BUFFETT

Chương 8.   Không có quyền chọn mua cổ phiếu cho BUFFETT

Chương 9.   BUFFETT: người ủng hộ thuế cao

Chương 10.  Hãy đưa ra thông tin định  hướng

Kết luận

Lời cảm tạ