TIN HỌC A CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Publisher
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần I: NDC
1. Làm quen bàn phím và đánh máy
2. Hiệu Chỉnh văn bản
3. Trình đơn, hộp thoại
Phần II: Jaws
1. Tổng Quan về Jaws
2. Dialog box
3. Menu
Phần III: Windows Explorer
1. My Computer
2. Windows Explorer
3. Desktop
4. Flash drive
Phần IV: Microsoft Word
1a. Hiệu chỉnh trang
1b. UniKey
2. Mẫu đơn
3. Bullet and numbering
4. Note
5. Style
6. Index
7. table
8. Hyper link
Phần V: Excel
1. Navigation
2. Format
3. Phép tính đơn giản
4. Reference
5. Sort Out
Phần 6: Internet Explorer
1. Internet và HTML
2. Hiệu chỉnh Internet Explorer
3. Search
4. web Accessibility
5. Outlook Express
6. Mail
7. Address book
Phụ lục