Đổi Vận Cho Người Mệnh Khuyết Quyển Thu - Đông (MS 527)

Author
Subject
Publisher
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời giới thiệu

Lời tác giả

Phần 1: MÙA THU - MỆNH KHUYẾT MỘC

Chương 1: Sinh vào mùa thu phải coi trọng Mộc

Chương 2: Để có vận mộc mỗi ngày

Chương 3: Mật mã vận mộc của bạn

Chương 4: Thiên cơ cuộc sống trong mùa thu

Chương 5: Cơ sở cuộc sống của việc lấy Mộc

Chương 6: Tác dụng của Mộc

Chương 7: Con đường thành công - cách thức giúp bạn cải vận

Phần 2: MÙA ĐÔNG - MỆNH KHUYẾT HỎA

Chương 1: Người sinh vào mùa đông phải trọng hỏa

Chương 2: Để có vận hỏa mỗi ngày

Chương 3: Mật mã vận hỏa của bạn

Chương 4: Tìm kiếm phúc vận trong hỏa

Chưcmg 5: Tác dụng của hỏa

Chương 6: Để vận tốt đồng hành cùng bạn

Chương 7: Con đường thành công - cách thức giúp bạn cải vận.

Phụ lục 1: Tính cách và những khiếm khuyết của người khuyết mộc và người khuyết hoả

Phụ lục 2: Cải vận bằng ăn uống theo 12 con giáp