Nhận Biết Tâm Lý Trẻ Em Qua Tranh Vẽ (MS 578)

Subject
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Book description

Mở đầu

Lời cảm ơn

Giới thiệu sách

Chương 1. Vài nét về trẻ em các trường giáo dưỡng

Chương 2. Những chỉ dẫn căn bản về kỹ thuật xem tranh

Chương 3. Giới thiệu và phân tích một số tranh vẽ của trẻ em

Chương 4. Thực hành phân tích tranh

Phụ lục. Giải thích một số thuật ngữ chuyên môn

TÀI LIỆU THAM KHẢO