Tâm Lý Học (MS-577)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
1995
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. TÂM LÍ LÀ MỘT KHOA HỌC

I - Tâm lí học nghiên cứu cái gì

II - Khoa học tâm lí

III - Các ngành của khoa học tâm lí và nghề dạy học

IV - Những phương pháp nghiên cứu tâm lí học

Chương 2. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA TÂM LÍ

I - Cơ sở tự nhiên của tâm lí

II - Cái tự nhiên và cái xã hội trong tâm lí người

III - Hoạt động và giao lưu

Chuơng 3. NHÂN CÁCH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

I - Khái niệm nhân cách

II – Sự hình thành nhân cách

III - Hoạt động chủ đạo và các giai đoạn cơ bản trong sự hình thành nhân cách con người

IV - Đặc điểm nhân cách của lứa tuổi thiếu niên

Chương 4. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC

I - Nhận thức cảm tính

II - Nhận thức lí tính

III - Ngôn ngữ và hoạt động nhận thức

IV - Đặc điểm hoạt động nhận thức của thiếu niên

Chương 5. MẶT TÌNH CẢM - Ý CHÍ CỦA NHÂN CÁCH

I - Tình cảm là một mặt quan trọng trong đời sống tâm lí của con người

II - Ý chí là hình thức tâm lí điều chỉnh hành vi tích cực nhất

III - Đặc điểm tình cảm và ý chí của thiếu niên

IV - Các phương pháp nghiên cứu tình cảm và ý chí

Chương 6. TRÍ NHỚ

I - Khái niệm về trí nhớ và vai trò của nó

II - Các loại trí nhớ

III - Các quá trình cơ bản của trí nhớ và quy luật diễn biến của chúng

IV - Làm thế nào để có một trí nhớ tốt?

V - Đặc điểm trí nhớ của thiếu niên

VI - Phương pháp nghiên cứu trí nhớ

Chuơng 7. TÂM LÍ HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC VÀ GIÁO DỤC

I - Cơ sở tâm lí học của hoạt động dạy - học

II – Cơ sở tâm lí học của hoạt động giáo dục

Chương 8. TÂM LÍ HỌC VỀ NGƯỜI THẦY GIÁO

I - Đặc điểm lao động của người thầy giáo

II - Nhân cách người thầy giáo và năng lực sư phạm

III - Hoạt động học tập và rèn luyện của giáo sinh sư phạm với sự hình thành nhân cách của ngưòi thầy giáo

IV - Việc tự hoàn thiện nhân cách của người thầy giáo

V - Phương pháp nghiên cứu nhân cách và lao động của người thầy giáo