Tư Tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh (MS-510)

Book Content Language
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. HỒ CHÍ MINH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC ĐẠO ĐỨC Ở VIỆT NAM.

I. Tư đạo đức truyền thống dân tộc và sự bất cập của nó trong thời đại mới

II. Những tư tưởng đạo đức cơ bản của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin - nguồn gốc lý luận của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

III. Về khái niệm “Đạo đức cách mạng” mà Hồ Chí Minh đã sử dụng

IV. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí của đạo đức và mối quan hệ Đức - Tài

Chương 2. VỀ CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC MÀ HỒ CHÍ MINH ĐÃ SỬ DỤNG

I. Về các phạm trù chủ yếu mà Hồ Chí Minh đã sử dụng

II. Nhận xét chung về các phạm trù đạo đức mà Hồ Chí Minh đã sử dụng

Chương 3. VẤN ĐỀ KẾ THỪA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

I. Giá trị có ý nghĩa chiến lược của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

II. Tình trạng suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán hộ, đảng viên hiện nay

III. Tính cấp bách của việc giáo dục, rèn luyện đạo đức trong nền kinh tế thị trường....

IV. Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, sinh viên hiện nay theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh