Học Tốt Sinh Học 6 (MS-627)

Subject
Category
Book Content Language
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Book description

Chương mở đầu. ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Chương 1. TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương 2I. RỄ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 12: Biến dạng của rễ

Chương 3. THÂN

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 16: Thân to ra do đâu?

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Bài 18: Biến dạng của thân

Chương 4. LÁ

Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 21: Quang hợp

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 23: Cây có hô hấp không?

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Bài 25: Biến dạng của lá

Chương 5. SINH SẢN SINH DƯỠNG

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương 6. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 29: Các loại hoa

Bài 30: Thụ phấn

Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Chương 7. QUẢ VÀ HẠT

Bài 32: Các loại quả

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Chương 8. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bài 37: Tảo

Bài 38: Rêu - Cây rêu

Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Bài 40: Hạt trần - Cây thông

Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Chương 9. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương 10. VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y

Bài 50: Vi khuẩn

Bài 51: Nấm

Bài 52: Địa y