Trí Tuệ Xúc Cảm - Ứng Dụng Trong Công Việc

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2007
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần I. Đằng sau sự tinh thông

Chương 1. Một chuẩn mực mới

Chương 2. Những khả năng cần thiết của một cá nhân xuất sắc

Chương 3. Trường hợp điển hình của các kỹ năng mém

Phần II. Làm chủ bản thân

Chương 4. Nguyên tắc chỉ đạo bên trong

Chương 5. Tự kiểm soát

Chương 6. Điều gì thôi thúc chúng ta?

Phần III. Kỹ năng xã hội

Chương 7. Quan sát xã hội

Chương 8. Nghệ thuật gây ảnh hưởng

Chương 9. Sự cộng tác các đội và nhóm IQ

Phần IV. Mô hình học tập mới

Chương 10. Sai lầm hàng tỷ đô la

Chương 11. Thực hành hiệu quả

Phần V. Trí tuệ xúc cảm trong tổ chức

Chương 12. Cảm xúc đối với công ty

Chương 13. Trọng tâm của hoạt động

Phần VI. Phần phụ lục

Phụ lục 1: Năng lực cảm xúc

Phụ lục 2: Đánh giá năng lực của các cá nhân xuất sắc

Phụ lục 3: Giới tính và thấu cảm

Phụ lục 4: Chiến lược đa dạng đòn bẩy

Phụ lục 5: Những vấn đề về đào tạo