Quản Trị Nguồn Nhân Lực (MS-98)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Giới thiệu quản trị nguồn nhân lực

Chương 2. Hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc

Chương 3. Công tác tuyển dụng bài toán khó giải trong tình hình nhân lực hiện nay

Chương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: có người, dùng người và giữ người

Chương 5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

Chương 6. Quản trị tiền lương

Chương 7. Quan hệ lao động