Văn Hóa Và Sự Phát Triển Tâm Lý (MS-156)

Book Content Language
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Về khái niệm văn hóa và phát triển

I. Các khái niệm thuật ngữ liên quan đến văn hóa

II. Khái niệm văn hóa

III. Khái niệm phát triển

Chương 2. Bản chất và cấu trúc của văn hóa

I. Bản chất của văn hóa

II. Cấu trúc của văn hóa

Chưong 3. Sự tương tác giữa các kiểu gen, văn hóa và môi trường

I. Thuyết nguồn gốc sinh học về sự phát triển

II. Thuyết nguồn gốc xã hội (thuyết duy cảm) về sự phát triển

III. Thuyết hội tụ hai yếu tố về sự phát triển

IV. Quan điểm của tâm lý học Mác xít về sự phát triển.

Chương 4. Quan hệ giữa văn hóa và phát triển

I. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển cá nhân

II. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội

Chương 5. Các thành tố cơ bản của văn hóa và sự phát triển tâm lý

I. Ngôn ngữ

II. Tri thức

III. Thế giới quan

IV. Lối sống

V. Các hoạt động, thành tựu lao động sản xuất - nghệ thuật, khoa học kỹ thuật - công nghệ, thể thao, giải trí và sự phát triển tâm lý

Chương 6. Văn hóa gia đình và sự phát triển tâm lý - nhân cách

I. Những khái niệm chung về gia đình

II. Văn hóa gia đình

III. Văn hóa gia đình và sự phát triển tâm lý - nhân cách con người

IV. Cơ chế ảnh hưởng của văn hóa gia đình với sự phát triển tâm lý - nhân cách

Chương 7. Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong công tác giáo dục

I. Văn hóa và phát triển ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý

II. Văn hóa và phát triển ứng dụng trong công tác giáo dục