Tâm Lý Học Trí Khôn (MS-278)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
1998
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. TRÍ KHÔN VÀ SỰ THÍCH NGHI SINH HỌC

• Vị trí của trí khôn trong tổ chức tinh thần

• Tính chất thích nghi của trí khôn

• Định nghĩa trí khôn

• Phân loại những giải thích có thể có về trí khôn

Chương 2. "TÂM LÍ HỌC TƯ DUY" VÀ BẢN CHẤT TÂM LÍ HỌC CỦA NHỮNG THAO TÁC LÔGICH

• Sự giải thích của B. Russell

• Tâm lí học tư duy: Buhler và Selz

• Phê phán tâm lí học tư duy

• Lôgich học và tâm lí học

• Các thao tác và những "nhóm hợp" của chúng

• Ý nghĩa chức năng và cấu trúc của các nhóm hợp

• Phân loại các "nhóm hợp” và các thao tác cơ bản của tư duy

• Sự cân bằng và sự phát sinh

Chương 3. TRÍ KHÔN VÀ TRI GIÁC

• Một chút lịch sử

• Lí thuyết Hình thức và sự giải thích về trí khôn của nó

• Phê phán tâm lí học Hình thức

• Những khác biệt giữa tri giác và trí khôn

• Những tương đồng giữa hoạt động tri giác và trí khôn

Chương 4. THÓI QUEN VÀ TRÍ KHÔN CẢM GIÁC - VẬN DỘNG

• Thói quen và trí khôn

• Độc lập hay phát sinh trực tiếp

• Thói quen và trí khôn

• Sự mầy mò và sự cấu trúc hóa

• Sự đồng hóa cảm giác vận động và sự nảy sinh trí khôn ở trẻ em

• Sự tạo dựng khách thể và các tương quan không gian

Chương 5. VIỆC LUYỆN TƯ DUY - TRỰC GIÁC VÀ CÁC THAO TÁC

• Những khác biệt về cấu trúc giữa trí khôn khái niệm và trí khôn cảm giác - vận động

• Các giai đoạn tạo dựng những thao tác

• Tư duy tượng trưng và tiền khái niệm

• Tư duy trực giác

• Các thao tác cụ thể

• Các thao tác hình thức

• Hệ thống cấp bậc các thao tác và sự phân hóa lũy tiến của chúng

• Sự xác định "trình độ trí tuệ"

Chương 6. NHỮNG YẾU TỐ XÃ HỘI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ KHÔN

• Sự xã hội hóa trí khôn cá nhân

• Các "nhóm hợp" thao tác và sự hợp tác