Pháp Luật Đại Cương (MS-55)

Subject
Book Content Language
Published year
2003
Book formats
Accessible book producer
Book description

Phần thứ nhất. 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

Chương 2. Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật

Chương 3. Quan hệ pháp luật

Chương 4. Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa

Phần thứ hai
CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Chương 5. Luật nhà nước Việt Nam

Chương 6. Luật hành chính Việt Nam

Chương 7. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự

Chương 8. Luật dân sự và luật tố tụng dân sự

Chương 9. Luật hôn nhân và gia đình

Chương 10. Luật lao động

Chương 11. Luật kinh tế

Chương 12. Luật đất đai

Chương 13. Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế