Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (MS-199)

Book Content Language
Publisher
Published year
2003
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003

- Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ

- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định