Các Thuyết Về Tâm Lý Học Phát Triển (MS-489)

Subject
Book Content Language
Published year
2003
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Thuyết của Piaget về các giai đoạn nhận thức

- Phác họa thân thế và sự nghiệp

- Xu hướng chung của thuyết.

- Mô tả các giai đoạn.

- Các biến đổi phát triển khác

- Cơ chế của sự phát triển.

- Lập trường về các vấn đề phát triển.

- Tính lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

- Những thay đổi trong chính luận thuyết của Piaget

Chương 2. Thuyết phân tâm của Freud

- Phác họa tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết.

- Môt tả các giai đoạn.

- Cơ chế của sự phát triển

- Quan điểm về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá lý thuyết

Chương 3. Thuyết phân tâm của Erikson

- Phác hoạ tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết

- Mô tả các giai đoạn

- Cơ chế của sự phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết.

- Đánh giá thuyết.

Chương 4. Thuyết học tập xã hội

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Đánh giá về thuyết.

Chương 5. Thuyết xử lý thõng tin

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Những tiếp cận của phát triển chính

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết.

- Đánh giá thuyết.

Chương 6. Thuyết tập tính học

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Đóng góp cho tâm lý học phát triển ở người

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

Chương 7. Thuyết phát triển tri giác của Gibson

- Phác họa tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết

- Xu hướng phát triển

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

Chương 8. Suy ngẫm

- Các vấn đề phát triển được xem lại

- Tiến triển lịch sử của các thuyết phát triển

- Thiếu sót của các thuyết

- Giá trị hiện nay của các thuyết phát triển